Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních služeb

Poslání, cíle, zásady a kapacita poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství:

Cíle odborného sociálního poradenství:
- poskytovat chybějící informace
- napomáhat při orientaci v problémové situaci klienta
- předcházet vzniku a rozvoji nežádoucích sociálních jevů
- působit preventivně výchovně
- obnovovat vztahy se svým okolím
- přispívat k sociální integraci klienta
- pomoc při sociální adaptaci klienta
- zvyšování sociálních kompetencí klienta
- přispívat k celkovému osobnostnímu růstu klienta

Poslání:
Posláním sociální služby Odborné sociální poradenství Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. je poskytování ambulantních a terénních služeb odborného sociálního poradenství lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení na území Karlovarského kraje tak, aby je podpořili v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace především poskytování rad, informací, pomoci a podpory.

Zásady poskytování:
- bezpodmínečné respektování osobnosti uživatele, jeho vůle a přání, schopností, možností, sociálních vazeb,
- uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování,
- partnerský vztah mezi organizací a uživatelem je udržován po celou dobu poskytování sociální služby, tj. při sjednávání smluvních podmínek, sestavování osobního plánu a stanovení žádaných cílů, při vyhodnocování plnění tohoto plánu, zhodnocení přínosu poskytované služby pro uživatele,
- respektování individuality a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejích práv, ochrany osobních údajů.

Kapacita:

ambulantní počet intervencí 3 300
terénní počet intervencí 900

Poslání, cíle, zásady a kapacita poskytování sociální služby osobní asistence:
Poslání poskytování sociálních služeb
Posláním sociální služby osobní asistence Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. je poskytování terénních služeb osobní asistence lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení na území Karlovarského kraje tak, aby je podpořili v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a v jejich snaze žít ve svém domácím přirozeném prostředí.

Cíle poskytování sociálních služeb
Hlavním cílem služeb osobní asistence je přispět ke kompenzaci ztráty dovedností a schopností uživatele způsobené zdravotním postižením, věkem nebo chronickým onemocněním a to především:
Nalezení pro uživatele přijatelného řešení nepříznivé situace, stanovení dosažitelných cílů dle konkrétních možností a schopností a v souladu se zájmy, vůlí a osobním přání uživatele,
Umožnění uživateli v obtížné sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá způsobu, kterým žil doposud a podporovat rozvoj samostatnosti a aktivního řešení nepříznivé sociální situace,
Udržení stávajících či navázání nových kontaktů uživatele se společností, hledání nových příležitostí a aktivit, které by uživatele zaujaly a podpořily co nejpřirozenějším způsobem rozvoj jeho psychických i fyzických schopností a dovedností.

Zásady poskytování sociálních služeb
Bezpodmínečné respektování osobnosti uživatele, jeho vůle a přání, schopností, možností, sociálních vazeb,
Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování,
Partnerský vztah mezi organizací a uživatelem je udržován po celou dobu poskytování sociální služby, tj. při sjednávání smluvních podmínek, sestavování osobního plánu a stanovení žádaných cílů, při vyhodnocování plnění tohoto plánu s hodnocení přínosu poskytované služby pro uživatele,
Respektování individuality a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejích práv, ochrany osobních údajů.

Kapacita 36 klientů.

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena 21.02 2019