Centrum pro zdravotně postižené » Aktuality» » Důležité informace

Zákony a vyhlášky řešící sociální oblast

<<  2  >>

Zákon o sociálním zabezpečení – 100/1988 Sb. - řeší rozsah sociální péče, péči o těžce zdravotně postižené občany, nároky na dávku a její výplatu, povinnosti a odpovědnost občanů a organizací v sociálním zabezpečení atd.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. k provedení zákona o sociálních službách. - obsahuje způsob hodnocení úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti, dále termíny jako je základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, denní stacionáře, týdenní stacionáře, raná péče, domy na půl cesty atd.

Zákoník práce – 262/2006 Sb. - zabývá se právy a povinnostmi zaměstnanců, obsahem pracovní smlouvy, vznikem pracovního poměru, zkušební dobou, dovolenou, přeložením na jinou práci, ukončením pracovního poměru, povinnostmi zaměstnavatele, mzdou, překážkami v práci, zaměstnáváním osob se zdravotním postižením atd.

Zákon 264/2006 Sb. - kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi  - upravuje příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc, nárok na dávku a její výplatu, okruh oprávněných osob atd.

Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi  - vymezuje obsah rámcového aktivizačního plánu, rámcového programu individuálního motivačního postupu. Příloha obsahuje vzor průkazu zaměstnance oprávněného k provádění sociálního šetření.

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů  - řeší jednotlivé druhy daní z příjmů, poplatníky, plátce, slevy na daních, termíny odvodů, základ daně, nezdanitelné části základu daně, slevy na daních atd.

Zákon č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení  - vymezuje orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly, působnost správ sociálního zabezpečení, obcí a obecních úřadů v sociálním zabezpečení atd.

Vyhláška 207/1995 Sb.  – stanovuje stupně zdravotního postižení podle míry funkční poruchy způsobující omezení nebo znemožnění uspokojování běžných životních potřeb fyzické osoby v závislosti na věku, pohlaví a sociálních a kulturních potřebách; funkční poruchou se rozumí nedostatek tělesných, smyslových nebo duševních schopností; vyhláška obsahuje také klasifikaci zdravotních potíží podle stupňů.

<<  1 2  >>

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena 24.07 2019