Centrum pro zdravotně postižené » Aktuality» » Služby» » Sociální služby» » Služby osobní asistence

Služby osobní asistence

Poslání, cíle, zásady a kapacita poskytování sociální služby osobní asistence:

Poslání poskytování sociálních služeb
Posláním sociální služby osobní asistence Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. je poskytování terénních služeb osobní asistence lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení na území Karlovarského kraje tak, aby je podpořili v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a v jejich snaze žít ve svém domácím přirozeném prostředí.

Cíle poskytování sociálních služeb
Hlavním cílem služeb osobní asistence je přispět ke kompenzaci ztráty dovedností a schopností uživatele způsobené zdravotním postižením, věkem nebo chronickým onemocněním a to především:
Nalezení pro uživatele přijatelného řešení nepříznivé situace, stanovení dosažitelných cílů dle konkrétních možností a schopností a v souladu se zájmy, vůlí a osobním přání uživatele,
Umožnění uživateli v obtížné sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá způsobu, kterým žil doposud a podporovat rozvoj samostatnosti a aktivního řešení nepříznivé sociální situace,
Udržení stávajících či navázání nových kontaktů uživatele se společností, hledání nových příležitostí a aktivit, které by uživatele zaujaly a podpořily co nejpřirozenějším způsobem rozvoj jeho psychických i fyzických schopností a dovedností.

Zásady poskytování sociálních služeb
Bezpodmínečné respektování osobnosti uživatele, jeho vůle a přání, schopností, možností, sociálních vazeb,
Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování,
Partnerský vztah mezi organizací a uživatelem je udržován po celou dobu poskytování sociální služby, tj. při sjednávání smluvních podmínek, sestavování osobního plánu a stanovení žádaných cílů, při vyhodnocování plnění tohoto plánu s hodnocení přínosu poskytované služby pro uživatele,
Respektování individuality a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejích práv, ochrany osobních údajů.

Kapacita 36 klientů.

Specifikace cílových skupin:

Osoby dle obecného vymezení, zařazené do těchto cílových skupin.

Osoby s tělesným postižením: tělesným postižením se má na mysli postižení pohybového aparátu.

Osoby s mentálním postižením: mají významně sníženou úroveň rozumových schopností projevující se sníženým intelektem, zhoršenou schopností učení, problémy v oblasti paměti, pozornosti, myšlení nebo řeči a poruchami v adaptačním chování. Mentální postižení vzniká v důsledku poškození mozku v raném vývoji. Může k němu dojít v těhotenství, během porodu, nebo po porodu do dvou let věku dítěte Mentální postižení se klasifikuje do šesti kategorií: lehká mentální retardace (IQ 50 – 69), středně těžká mentální retardace (IQ 35 – 49), těžká mentální retardace (IQ 34- 21), hluboká mentální retardace (IQ nižší než 20), jiná mentální retardace (stupeň retardace nelze určit pomocí obvyklých metod nebo je to nesnadné, např. nevidomí, nemluvící apod.), nespecifikovaná mentální retardace (mentální retardace je prokázána, ale není dostatek informací pro to, aby byl jedinec zařazen do jedné z předchozích kategorií).
 
Osoby s duševním postižením: Duševní postiženídpředstavuje psychické příznaky nebo abnormální chování vyvolávající akutní nebo chronické postižení. Jde o psychické procesy projevující se v myšlení, prožívání a chování člověka a ovlivňující jeho vztahy k ostatním lidem. Tyto procesy mohou člověku znesnadňovat fungování ve společnosti, omezovat jeho komunikační schopnosti, sebekontrolu apod. Duševní postižení může být vrozené nebo získané. Duševní postižení jsou kategorizována podle Mezinárodní klasifikace nemocí do několika oddílů. Patří sem např. poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek, schizofrenie, poruchy nálady, neurotické poruchy, demence a další.
 
Osoby se zrakovým postižením: zahrnuje osoby s různým typem postižení (např. postižení barvocitu, zrakové ostrosti aj.), s různým stupněm postižení: lehkým (lehká slabozrakost) až těžkým stupněm postižení (praktická nevidomost, nevidomost) a rozdílnou dobou vzniku postižení. Všechny tyto aspekty ovlivňují život a schopnost socializace jednotlivce v kontextu jeho osobnostních vlastností a možností, a dále prostředí, ve kterém žije, apod.
 
Osoby se sluchovým postižením: konkrétně jedinci se sluchovou vadou. Označení sluchově postižení se týká velmi nehomogenní skupiny osob, která je diverzifikována především stupněm a druhem sluchového postižení. Termín zahrnuje tyto základní kategorie osob: neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí. Každá z těchto kategorií představuje různorodou kvalitu, jejíž konkrétní strukturu limitují další faktory, nejčastěji kvalita a kvantita sluchového postižení, věk, kdy k postižení došlo, mentální dispozice jedince a péče, která mu byla věnována a další přidružené postižení. Od toho se odvíjí i odlišnost následné péče a přístupu k jedincům se sluchovou vadou.
Osoby s jiným zdravotním postižením: jedná se o osoby s dlouhodobým či chronickým onemocněním a zdravotním postižením nejrůznějšího typu: například postižení civilizačními, chronickými či jinými závažnými chorobami (např. kardiovaskulární onemocnění, diabetes, dialýzovaní pacienti, roztroušená skleróza, onkologičtí pacienti a další).
 
Osoby s kombinovaným postižením: u kterých se vyskytují dvě nebo více druhů postižení současně. Kombinované postižení může nabývat řady podob a stupňů závažnosti. Může se jednat o kombinaci vad tělesných, smyslových a duševních. Kombinované nebo také vícenásobné postižení se projevuje závažnými obtížemi v příjmu informací, bariérami v komunikaci s okolím, sníženou schopností samostatného pohybu a obtížemi v oblasti psychického prožívání. Příčiny vzniku mohou být různé. Postižení může být vrozené vznikající v těhotenství či při porodu nebo získané následkem nemoci nebo úrazu.
 
Senioři: osoby starší 65 let, kdy vyšší věk s sebou přináší úbytek schopností a sil fyzických i psychických.

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase.

Služba obsahuje:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • podávání již připravených léků v tzv. dávkovači léků
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní prádla, žehlení, vaření, nákupy)

Informace pro zájemce o službu osobní asistence

 

 

ETICKÝ KODEX

Motto pracovníků „pro snadnější cestu životem…“

Pracovníci (vždy myšleno i dobrovolníci) Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje (dále jen CZP KK) se dohodli na následujících principech etického chování, které respektují a považují pro organizaci, jako poskytovatele sociálních služeb za závazné.

Pracovníci musí upřednostnit své profesionální povinnosti a odpovědnost před svými soukromými zájmy. Služby, které poskytují, musí být na nejvyšší odborné úrovni.

Každý pracovník CZP KK respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti:

respektuje reálná přání uživatelů – týká se osobních návštěv, telefonátů, kontaktů s rodinnými příslušníky apod.,
respektuje právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva druhých osob,
pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám a dobrovolným společenským organizacím svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků,
dbá na to, aby nebyla porušována práva uživatelů, týkající se zejména fyzického, psychického násilí či nátlaku,
v případě, že případ porušování práv uživatelů pracovník zjistí, je povinen jej ohlásit vedení CZP KK nebo jiným příslušným orgánům,
musí být vždy nestranný a neutrální,
chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být uživateli poskytnuty. Žádnou informaci o uživateli neposkytne bez jeho souhlasu,
vždy zachovává mlčenlivost o údajích a stavu týkající se uživatelů,
dbá na to, aby nedocházelo ke zneužití osobních údajů o uživatelích,
při poskytování sociální služby nepodává nebo nedoporučuje léky, pomůcky, přístroje apod., které nejsou schváleny lékaři, rodinnými příslušníky nebo příslušnými předpisy a normami,
nezatajuje před uživatelem informace, které se týkají jeho osoby a jeho potřeb,
nezneužívá informací sdělených uživatelem, těchto informací nijak osobně, ekonomicky ani jinak nezneužívá, nesděluje je další osobě bez vědomí uživatele,
plně podporuje samostatnost v rozhodování uživatele, svobodu myšlení, nikdy za něj nerozhoduje a ani jej při rozhodování neovlivňuje tak, aby to vedlo k poškození uživatele, nebo jeho omezování při prosazování svých práv,
pracovník dbá na to, aby svým chováním a jednáním a přístupem nepřezíral uživatele odkázaného na pomoc druhé osoby (např. v jeho přítomnosti nehovoří pouze s jeho průvodcem nebo tlumočníkem) a dbá dalších zásad správného chování k lidem se zdravotním postižením, respektuje, že oslovování a případné tykání si řídí uživatelé (u dětí do patnácti let je jednostranné tykání přijatelné),
pracovník při kontaktu s uživatelem se vždy ujistí, že na něj dobře vidí nebo jej dobře slyší. Vždy se ujistí, že uživatel správně porozuměl sdělené informaci. Pracovníci, kteří jsou v kontaktu s lidmi se smyslovým handicapem dle možností na požádání zajistí odpovídající službu ( tlumočení, indukční smyčku a další kompenzační pomůcky a postupy, které uživatel ovládá ) a dbá na to, aby žádný uživatel nebyl z důvodu obtížné komunikace nesprávně informován o službě a příslušných postupech při jejich poskytování,
každý pracovník CZP KK se zavazuje odpovědně plnit své povinnosti vyplývající ze závazků k zaměstnavateli, pracovat v týmu, podílet se na vytváření dobrých vztahů mezi spolupracovníky, respektovat jejich znalosti a zkušenosti stejně jako odborníků, a snažit se ovlivňovat pracovní postupy, aby přispívaly k co nejvyšší kvalitě. Kritické připomínky k práci vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem. Nikdy před uživateli a nepovolanými osobami,
soustavně se vzdělává a zdokonaluje ve znalostech a dovednostech přispívajících ke zvyšování kvality poskytovaných služeb CZP KK.
Pracovníci CZP KK se budou vždy zasazovat o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociálních služeb v místě působení svého regionálního pracoviště, informovat a ovlivňovat příslušné orgány místní správy, samosprávy i veřejnost ve prospěch zdravotně postižených a seniorů, upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na organizace a způsoby, kterými společnost vytváří nebo přispívá k obtížím a problémům občanů se zdravotním postižením.

Poskytovatel pěstuje (nabízí příslušná školení, výcviky, supervize) ve všech svých pracovnících úctu k životu, respekt k uživatelově osobní cti, dobré pověsti a jménu a systematicky se snaží hledat postupy nejen pro odstranění těžkostí, ale i pro zvyšování kvality života u konkrétních uživatelů.

V Karlových Varech, dne 1. 1. 2007

Petr Končel
statutární zástupce CZP KK

Vnitřní předpisy (interní pravidla) pro: 

Stížnosti na kvalitu

Interní kontrola

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ochrana osobních údajů

Finanční a morální hodnocení zaměstanců

Informování zájemce o službu

Jednání se zájemcem o službu

Ochrana uživatelů sociálních služeb před předsudky a negativním hodnocením

Postupy a řešení v případě střetu zájmů poskytovatele a uživatele

Práce s osobami, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem

Předávání informací

Přijetí nebo odmítnutí zájemce o službu

Přijímání a zaškolování nových pracovníků

Přijímání darů

Ukončení služby

Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby

Zajištění návaznosti služby na další dostupné zdroje

Zpracování, vedení a evidenci dokumentace o uživatelích sociální služby 

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena 24.04 2019