Menu

Etický kodex pracovníků CZP Karlovarského kraje

Motto pracovníků „pro snadnější cestu životem…“

Pracovníci (vždy myšleno i dobrovolníci) Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje (dále jen CZP KK) se dohodli na následujících principech etického chování, které respektují a považují pro organizaci, jako poskytovatele sociálních služeb za závazné.

Pracovníci musí upřednostnit své profesionální povinnosti a odpovědnost před svými soukromými zájmy. Služby, které poskytují, musí být na nejvyšší odborné úrovni.

Každý pracovník CZP KK respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti:

 • respektuje reálná přání uživatelů – týká se osobních návštěv, telefonátů, kontaktů s rodinnými příslušníky apod.,
 • respektuje právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva druhých osob,
 • pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám a dobrovolným společenským organizacím svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků,
 • dbá na to, aby nebyla porušována práva uživatelů, týkající se zejména fyzického, psychického násilí či nátlaku,
 • v případě, že případ porušování práv uživatelů pracovník zjistí, je povinen jej ohlásit vedení CZP KK nebo jiným příslušným orgánům,
 • musí být vždy nestranný a neutrální,
 • chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být uživateli poskytnuty. Žádnou informaci o uživateli neposkytne bez jeho souhlasu,
 • vždy zachovává mlčenlivost o údajích a stavu týkající se uživatelů,
 • dbá na to, aby nedocházelo ke zneužití osobních údajů o uživatelích,
 • při poskytování sociální služby nepodává nebo nedoporučuje léky, pomůcky, přístroje apod., které nejsou schváleny lékaři, rodinnými příslušníky nebo příslušnými předpisy a normami,
 • nezatajuje před uživatelem informace, které se týkají jeho osoby a jeho potřeb,
 • nezneužívá informací sdělených uživatelem, těchto informací nijak osobně, ekonomicky ani jinak nezneužívá, nesděluje je další osobě bez vědomí uživatele,
 • plně podporuje samostatnost v rozhodování uživatele, svobodu myšlení, nikdy za něj nerozhoduje a ani jej při rozhodování neovlivňuje tak, aby to vedlo k poškození uživatele, nebo jeho omezování při prosazování svých práv,
 • pracovník dbá na to, aby svým chováním a jednáním a přístupem nepřezíral uživatele odkázaného na pomoc druhé osoby (např. v jeho přítomnosti nehovoří pouze s jeho průvodcem nebo tlumočníkem) a dbá dalších zásad správného chování k lidem se zdravotním postižením, respektuje, že oslovování a případné tykání si řídí uživatelé (u dětí do patnácti let je jednostranné tykání přijatelné),
 • pracovník při kontaktu s uživatelem se vždy ujistí, že na něj dobře vidí nebo jej dobře slyší. Vždy se ujistí, že uživatel správně porozuměl sdělené informaci. Pracovníci, kteří jsou v kontaktu s lidmi se smyslovým handicapem dle možností na požádání zajistí odpovídající službu ( tlumočení, indukční smyčku a další kompenzační pomůcky a postupy, které uživatel ovládá ) a dbá na to, aby žádný uživatel nebyl z důvodu obtížné komunikace nesprávně informován o službě a příslušných postupech při jejich poskytování,
 • každý pracovník CZP KK se zavazuje odpovědně plnit své povinnosti vyplývající ze závazků k zaměstnavateli, pracovat v týmu, podílet se na vytváření dobrých vztahů mezi spolupracovníky, respektovat jejich znalosti a zkušenosti stejně jako odborníků, a snažit se ovlivňovat pracovní postupy, aby přispívaly k co nejvyšší kvalitě. Kritické připomínky k práci vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem. Nikdy před uživateli a nepovolanými osobami,
 • soustavně se vzdělává a zdokonaluje ve znalostech a dovednostech přispívajících ke zvyšování kvality poskytovaných služeb CZP KK.

Pracovníci CZP KK se budou vždy zasazovat o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociálních služeb v místě působení svého regionálního pracoviště, informovat a ovlivňovat příslušné orgány místní správy, samosprávy i veřejnost ve prospěch zdravotně postižených a seniorů, upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na organizace a způsoby, kterými společnost vytváří nebo přispívá k obtížím a problémům občanů se zdravotním postižením.

Poskytovatel pěstuje (nabízí příslušná školení, výcviky, supervize) ve všech svých pracovnících úctu k životu, respekt k uživatelově osobní cti, dobré pověsti a jménu a systematicky se snaží hledat postupy nejen pro odstranění těžkostí, ale i pro zvyšování kvality života u konkrétních uživatelů.

V Karlových Varech, dne 1. 1. 2007

Petr Končel
statutární zástupce CZP KK

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Anketa

Používáte Facebook?

© Všechna práva vyhrazena 11.12 2018