Centrum pro zdravotně postižené » Aktuality» » Služby» » Sociální služby» » Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství

Poskytování všeobecných informací o:

  • Specifickém poradenství pro jednotlivé skupiny zdravotně postižených občanů v regionu zajišťované jinými poskytovateli.
  • Existenci a činnost jiných občanských sdružení zdravotně postižených.
  • Pořádaných akcích sociální rehabilitace a léčebné rehabilitace v daném regionu.
  • Přístupnosti budov a objektů veřejného a kulturního charakteru, akcích kulturního, sportovního, společenského charakteru.
  • Vydávání informačních materiálů (zpravodajů), periodických i neperiodických tiskovin pro zdravotně postižené občany a jejich rodinné příslušníky.
  • Spravování www stránek, informace prostřednictvím Internetové sítě.
  • Inzerce poskytovaných služeb a potřeb zdravotně postižených v médiích – tisk, rozhlas, televize.
  • Osvětová práce v oblasti sociálních služeb a zdravotní prevence – přednášky, školení, kurzy, apod.
  • Sběr vytypovaných dat pro analytickou a koncepční činnost potřebných pro rozvoj služeb

Specifikace cílových skupin:

Osoby dle obecného vymezení, zařazené do těchto cílových skupin:

Osoby s tělesným postižením: tělesným postižením se má na mysli postižení pohybového aparátu.

Osoby s mentálním postižením: mají významně sníženou úroveň rozumových schopností projevující se sníženým intelektem, zhoršenou schopností učení, problémy v oblasti paměti, pozornosti, myšlení nebo řeči a poruchami v adaptačním chování. Mentální postižení vzniká v důsledku poškození mozku v raném vývoji. Může k němu dojít v těhotenství, během porodu, nebo po porodu do dvou let věku dítěte Mentální postižení se klasifikuje do šesti kategorií: lehká mentální retardace (IQ 50 – 69), středně těžká mentální retardace (IQ 35 – 49), těžká mentální retardace (IQ 34- 21), hluboká mentální retardace (IQ nižší než 20), jiná mentální retardace (stupeň retardace nelze určit pomocí obvyklých metod nebo je to nesnadné, např. nevidomí, nemluvící apod.), nespecifikovaná mentální retardace (mentální retardace je prokázána, ale není dostatek informací pro to, aby byl jedinec zařazen do jedné z předchozích kategorií).
 
Osoby s duševním postižením: Duševní postiženídpředstavuje psychické příznaky nebo abnormální chování vyvolávající akutní nebo chronické postižení. Jde o psychické procesy projevující se v myšlení, prožívání a chování člověka a ovlivňující jeho vztahy k ostatním lidem. Tyto procesy mohou člověku znesnadňovat fungování ve společnosti, omezovat jeho komunikační schopnosti, sebekontrolu apod. Duševní postižení může být vrozené nebo získané. Duševní postižení jsou kategorizována podle Mezinárodní klasifikace nemocí do několika oddílů. Patří sem např. poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek, schizofrenie, poruchy nálady, neurotické poruchy, demence a další.
 
Osoby se zrakovým postižením: zahrnuje osoby s různým typem postižení (např. postižení barvocitu, zrakové ostrosti aj.), s různým stupněm postižení: lehkým (lehká slabozrakost) až těžkým stupněm postižení (praktická nevidomost, nevidomost) a rozdílnou dobou vzniku postižení. Všechny tyto aspekty ovlivňují život a schopnost socializace jednotlivce v kontextu jeho osobnostních vlastností a možností, a dále prostředí, ve kterém žije, apod.
 
Osoby se sluchovým postižením: konkrétně jedinci se sluchovou vadou. Označení sluchově postižení se týká velmi nehomogenní skupiny osob, která je diverzifikována především stupněm a druhem sluchového postižení. Termín zahrnuje tyto základní kategorie osob: neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí. Každá z těchto kategorií představuje různorodou kvalitu, jejíž konkrétní strukturu limitují další faktory, nejčastěji kvalita a kvantita sluchového postižení, věk, kdy k postižení došlo, mentální dispozice jedince a péče, která mu byla věnována a další přidružené postižení. Od toho se odvíjí i odlišnost následné péče a přístupu k jedincům se sluchovou vadou.
Osoby s jiným zdravotním postižením: jedná se o osoby s dlouhodobým či chronickým onemocněním a zdravotním postižením nejrůznějšího typu: například postižení civilizačními, chronickými či jinými závažnými chorobami (např. kardiovaskulární onemocnění, diabetes, dialýzovaní pacienti, roztroušená skleróza, onkologičtí pacienti a další).
 
Osoby s kombinovaným postižením: u kterých se vyskytují dvě nebo více druhů postižení současně. Kombinované postižení může nabývat řady podob a stupňů závažnosti. Může se jednat o kombinaci vad tělesných, smyslových a duševních. Kombinované nebo také vícenásobné postižení se projevuje závažnými obtížemi v příjmu informací, bariérami v komunikaci s okolím, sníženou schopností samostatného pohybu a obtížemi v oblasti psychického prožívání. Příčiny vzniku mohou být různé. Postižení může být vrozené vznikající v těhotenství či při porodu nebo získané následkem nemoci nebo úrazu.
 
Senioři: osoby starší 65 let, kdy vyšší věk s sebou přináší úbytek schopností a sil fyzických i psychických.

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena 10.dubna 2021